Asesiad Gofal Ariannol

Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru ddyletswydd statudol o dan y gyfraith i asesu sefyllfa ariannol bob unigolyn yng nghyswllt talu am wasanaethau gofal. Pan fyddwch yn ymofyn am arian er mwyn darparu gofal ar eich cyfer chi neu anwylyn, gallwch ofyn am asesiad gofal ariannol, er y dylai hyn gael ei gynnig i chi pan fyddwch yn cysylltu â’ch adran gwasanaethau cymdeithasol.  

Cyn yr asesiad gofal ariannol, mae’n rhaid i chi sicrhau eich bod wedi gwneud cais am, neu wedi cael y budd-daliadau y mae gennych chi neu anwylyn hawl iddynt, oherwydd cânt eu cynnwys o fewn yr adolygiad asesu gofal ariannol. Ni fydd yr asesiad yn cymryd gwerth eich tŷ chi na thŷ anwylyn i ystyriaeth. Os ydych chi neu anwylyn yn cydfyw gyda phartner, cyfrifir y sefyllfa ariannol e.e. (incwm / cyfalaf /cynilion /cronfeydd ymddiriedolaeth ac ati) ar sail unigol.

Felly, faint o gynhorthwy ariannol gallech chi neu anwylyn fod â hawl iddo? Os ydych yn ymofyn am gynhorthwy ar eich cyfer chi neu anwylyn ac rydych yn byw yng Nghymru gyda chyfanswm cyfalaf (h.y. beth rydych yn ei ennill neu’n berchen arno yn nhermau cynilion/pensiwn/cronfeydd ymddiriedolaeth ac ati) sy’n dod i lai na £13,500 yna gallech fod â hawl i gynhorthwy cyllid cyhoeddus llawn neu rannol. Os yw cyfanswm eich cyfalaf yn fwy na £22,500, yna rydych yn fwy tebygol o orfod talu am eich gofal personol eich hun (eto os ydych yn byw yng Nghymru). Ewch i’n rhestr o Gyflenwyr Cymeradwy am wybodaeth ar gynllunio ariannol. 

A chofiwch fod taliadau credyd ar gael yn ogystal y gallech chi neu anwylyn fod â hawl iddynt. Yn ystod yr arolwg asesiad gofal ariannol, argymhellwn eich bod yn gofyn ynghylch taliadau Credyd Pensiwn, Credyd Cynilion a Budd-dal Treth Gyngor o leiaf er mwyn sicrhau’r cynhorthwy ariannol gorau posibl o’r cychwyn.

Am wybodaeth bellach, ewch i wefan y Llywodraeth ar www.dwp.co.uk neu

http://www.direct.gov.uk/en/CaringForSomeone/CareHomes/DG_10031525