Ein Costau Gofal

Mae ein holl wasanaethau gofal yn amrywio yn nhermau eu cost ac maent yn dibynnu’n llwyr ar anghenion penodol pob unigolyn . Yng Ngofal wrth Law, pennir eich anghenion gofal chi neu eich anwylyn yn ystod yr asesiad personol cychwynnol a chytunir ar Gynllun Gofal a dull o dalu.

 

Mae Gofal wrth Law ar hyn o bryd yn hyfforddi cynorthwywyr gofal iechyd (HCA's) er mwyn rhoi gofal clinigol a darparu cost fwy fforddiadwy i’r gymuned a byrddau iechyd lleol.  

 

Mae ein graddfeydd sylfaenol* (ac eithrio Gwyliau’r Banc) yn cynnwys costau teithio ac yn amrywio fel a ganlyn:

Gofal Byw i Mewn — o £726.00 yr wythnos ar sail un person ac o £850.00 yr wythnos am barau.

Car symudedd wedi’i addasu — Ar gael am £20.00 am yr awr gyntaf a £15.00 am oriau dilynol (Mae’r gyfradd yn cynnwys gyrrwr). Codir am bob milltir yn ychwanegol ar 45p y filltir.

 

Caiff ein gwasanaethau gofal fesul awr, gwaith cynhorthwy, cysgu’r nos a hefyd nyrsio a gofal meddygol cymhleth eu haddasu i gyd-fynd â’ch gofynion a hoffterau penodol. Galwch ni ar 01834 811333 fel y gallwn drafod eich anghenion a rhoi amcangyfrif cywir i chi o’r gost am y gwasanaethau hyn.

 

Ers 2007, buom yn gweithio gyda chleientiaid preifat a rhai a gyfeiriwyd gan yr awdurdod lleol ar sail taliad debyd uniongyrchol, gan dalu am ofal bob mis. Rydym yn gwethio’n agos gyda’r awdurdod lleol neu bartneriaid er mwyn cytuno ar y dulliau gorau o dalu a chydag Ymgynghorwyr Ariannol Sir Benfro ar gynllunio ariannol ar gyfer cleientiaid preifat (Cyflenwyr Cymeradwy).

 

Am wybodaeth ynghylch costau a gwasanaethau mwy penodol oddi wrth Ofal wrth Law, cysylltwch â Delan Umanee, Rheolwr Gyfarwyddwr, ar 01834 811 333.