Mae Gofal wrth Law yn dathlu deng mlynedd o dwf llwyddiannus sy'n golygu mai ni bellach yw'r cwmni gofal cartref mwyaf yn Sir Benfro. Am ein bod yn gwmni sydd mewn perchnogaeth leol ac sy'n cael ei reoli'n lleol dwi'n ymfalchïo ein bod wedi ennill enw da am ddarparu gofal o ansawdd uchel i'n cleientiaid ledled y sir.

Wrth gyflogi dros 180 o bobl yn Sir Benfro dwi hefyd yn credu ein bod yn gwneud cyfraniad hynod o gadarnhaol i'r gymuned.

Fel bob amser, wrth ddathlu'r achlysur arbennig hwn, dwi'n ymwybodol pa mor bwysig yw gwaith ein gofalwyr wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd i'n cleientiaid. Felly, hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch iddyn nhw, ac i nodi'n eglur ein hymrwymiad yn y dyfodol i'n gofalwyr presennol a'n darpar ofalwyr.

 

Gair o ddiolch i'n gofalwyr

 

  • Fe fyddwn nawr yn talu £7.75 yr awr i ofalwyr heb gymwysterau yn codi i £7.85 yr awr ar gyfer y rhai a QCF Lefel 3. a thâl gwyliau blynyddol a chyfraniad pensiwn cyflogwr.
  • Byddwn yn parhau i dalu am eich amser teithio rhwng cleientiaid.
  • Byddwch yn derbyn ein cefnogaeth lawn i'ch cynorthwyo i sicrhau eich tystysgrifau Diploma FfCCh mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ar ben hynny, am ein bod yn ddarparwr achrededig dysgu seiliedig ar waith byddwn yn gwneud yn siŵr y gwna eich hyfforddiant ddigwydd yn brydlon a heb unrhyw gost i chi.
  • Os oes gennych drwydded yrru ond nad oes gennych gerbyd byddaf yn cyflwyno cynllun prynu cerbyd llog 0% a fydd o gymorth i chi fod yn fudol ac i roi eich gyrfa ar y ffordd!

 

Nid yw pob cwmni gofal yr un fath.

 

Os yw ein hagwedd a'n gwerthoedd yn apelio atoch chi, yna, cysylltwch â ni am fy mod bob amser yn chwilio am dalent a gallu ychwanegol i'w hychwanegu at ein tîm. Yn benodol, dwi'n awyddus i recriwtio Gofalwyr Cymraeg eu hiaith er mwyn darparu gwasanaeth ardderchog i'n cleientiaid sy'n siarad Cymraeg fel iaith gyntaf.

 

Ac fel abwyd ychwanegol, byddaf yn cynnig hyd at £200 o daliad ymuno i ofalwyr cartref cyfredol yn Sir Benfro pan fyddan nhw'n ymuno – fel arwydd o groeso arbennig!