Parhau i gynyddu'n gyflym mae'r defnydd o gerbyd cadair olwyn wedi'i addasu Gofal wrth Law wrth i'n cleientiaid ddod i wybod amdano ac i sylweddoli'r buddiannau sydd iddynt o'i ddefnyddio - o deithio dibynadwy i apwyntiadau meddygol a siwrneiau o fewn y sir a thu hwnt sy'n cynnig newid golygfa ac amrywiaeth o gymharu â'u harferion arferol.

Mae David Williams o Ddinbych-y-pysgod yn ddefnyddiwr cyson o'r gwasanaeth. Cafodd drawiad ym mis Gorffennaf 2002 a chafodd ofal mewn ysbyty ac yna mewn cartref nyrsio lleol. Yn ddiweddar, bu David yn byw yn ei gartref ei hun wrth i ofalwyr Gofal wrth Law alw i'w weld pedair gwaith y dydd.  Gwna David ddefnydd rheolaidd o'n cerbyd wedi'i addasu i fynychu ei apwyntiadau ysbyty cyson ac mae ganddo feddwl uchel o'r gwasanaeth. Mae gwybod bod y cerbyd ar gael i fynd ag ef i'w apwyntiadau yn lleihau'r pryder a'r gofid yn ei fywyd. Gwerthfawroga hefyd gwmni gofalwyr sy'n ei adnabod yn ystod y siwrneiau hyn am eu bod yn synhwyro'n gyflym pan nad yw'n teimlo'n dda neu'n anghysurus.

Ni all David ddatgan yn ormodol y modd y mae'r cerbyd wedi'i addasu yn cynorthwyo i leihau'r pryder a deimla ynghylch ei ymweliadau ysbyty.  Mae hyn yn ei gynorthwyo i gadw agwedd gadarnhaol a chanolbwyntio ar fyw mor llawn ac annibynnol â phosib er gwaethaf effeithiau'r strôc. Ar hyn o bryd mae'n ysgrifennu llyfr am ei fywyd a hefyd, gan ei fod yn mwynhau coginio, llyfr coginio ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn gyda'r teitl arfaethedig, ‘Woking and rolling from a wheelchair’!

Un arall sy'n defnyddio'r cerbyd yw Ralph Venn o Stepaside. Yn union fel David fe ddefnyddia Ralph y gwasanaeth ar gyfer ei apwyntiadau meddyg ac ysbyty. Ond, fodd bynnag, fe adwaenir Ralph fel person direidus a bydd ei siwrneiau'n cael eu hymestyn weithiau er mwyn galw yn y McDonalds neu'r KFC agosaf neu hyd yn oed ymweld â hen ffrindiau. Pan aeth i weld ei ddeintydd yn ddiweddar penderfynodd Ralph ail-gyfeirio'r cerbyd i ddeintyddfa arall – deintyddfa yr ymwelodd â hi 12 mlynedd nôl ac roedd am weld beth oedd hanes pawb yno!

Yn ogystal â sicrhau y gall Ralph gadw ei apwyntiadau meddygol, mwynhau ei hun a chael cyfle i newid golygfa, mae'r siwrneiau yn y cerbyd yn rhoi cyfle i Sam, ei wraig, ymlacio ar ei phen ei hun gan wybod bod Ralph yn mwynhau ei anturiaethau mewn dwylo diogel!