Yn gynnar yn 2015 cafodd busnesau gofal cartref Gofal wrth Law Adroddiadau Arolygu ardderchog gan AGCCC (Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru).

O ran yr asiantaethau gofal cartref yn Noc Penfro a Wooden roedd yna nifer o sylwadau cadarnhaol a doedd dim angen gweithredu i wella ansawdd y gwasanaeth a gynigid.

Roedd yr adroddiad arolygu gofal cartref mewn tair rhan; Ansawdd Bywyd, Ansawdd Staff ac Ansawdd Arweiniad.

O ran Ansawdd Bywyd, pwysleisiwyd bod parch ac urddas yn tanlinellu'r modd roedd ein staff yn darparu gofal i'n cleientiaid. Cynigiwyd dewisiadau da i'n cleientiaid e.e. gofalydd gwryw neu fenyw a rhoddwyd sylw mawr i anghenion penodol yr unigolyn e.e. dewis o fwyd.

Pwysleisiwyd pa mor broffesiynol a galluog oedd ein staff oddi fewn i'r adran Ansawdd Staff. Nodwyd yn benodol y modd roedd y cyflwyniad a'r ddarpariaeth hyfforddiant cyson yn golygu bod ein gofalwyr yn gyson alluog a pharod.

Yn yr adran Ansawdd Arweiniad tynnwyd sylw at eglurder rheoli ac ymrwymiad i gynnal y safonau angenrheidiol. Nodwyd hefyd bod y staff yn teimlo'n gyffyrddus ynghylch cynnig adborth gan wybod y byddai'n cael sylw.

Dywedodd Sheena Umanee, Rheolwr Cofrestredig Gofal wrth Law, ‘Dwi wrth fy modd gyda'r adroddiadau AGCCC ardderchog hyn. Yn benodol, mae'n nhw'n cadarnhau pwysigrwydd y gwerthoedd sylfaenol sydd wedi sicrhau llwyddiant Gofal wrth Law. Y cyntaf yw'r pwysigrwydd a roddwn i ddarparu hyfforddiant priodol ac o ansawdd da i'n holl staff. Yr ail yw'r pwyslais mawr a roddwn ar wrando ar ein cleientiaid er mwyn medru cynnig gofal da a phersonol. ‘