Gofal Byw i Mewn

Mae gwasanaeth Gofal Byw i Mewn Gofal wrth Law yn rhoi’r cyfle i bobl o bob oedran sy’n byw yn Sir Benfro gyrchu gofal graenus, 24/7, oddi wrth weithwyr gofal proffesiynol â chymwysterau uchel — i gyd o fewn cysur a phreifatrwydd eu cartrefi eu hunain.

Ar gyfer rhai pobl, mae’r gwasanaeth yn cynnig rhaff achub hanfodol i’r rheiny sy’n dioddef o salwch hirdymor neu anableddau difrifol. I eraill, mae’n ddull amgen atyniadol i ofal traddodiadol mewn cartref preswyl neu nyrsio, gan ganiatáu’r cyfle i gyplau neu gymdeithion fyw gyda’i gilydd. Mewn achosion eraill, mae’n darparu cymorth saib  y mae angen dybryd amdano a gofal tymor byr ar ffurf gofal seibiant.

Tra bod Gofal Byw i Mewn yn caniatáu ar gyfer cynefindra a chysur fel ffurf o ofal a ddarperir o fewn y cartref, credwn fod parhad Gofalwyr, y mae llawer ohonynt yn gweithio gydag un cleient neu grŵp bach ohonynt, yn dod â chysur ychwanegol yn ei sgil trwy synnwyr o drefn reolaidd a chyfeillach.

Beth bynnag yr angen — o orchwylion syml bob dydd i ddulliau penodol o gynhorthwy fel Gofal Cymhleth (gan gynnwys dibyniaeth uchel) neu Ofal Seibiant (gan gynnwys gollyngiad o’r ysbyty) — gallwch ddibynnu ar Ofal wrth Law.

Ymwelwch â’n hadran Camau Nesaf am wybodaeth bellach.