Gofal Nyrsio a Chymhleth

Mae gwasanaeth Gofal Nyrsio a Chymhleth Gofal wrth Law yn caniatáu i unrhyw un o unrhyw oedran elwa o wasanaeth gofal nyrsio proffesiynol a graenus, i gyd o fewn cysur eu cartref eu hunain.

Darperir y gwasanaeth hwn gan nyrsys cymwys, cynorthwywyr gofal iechyd (HCAs) a gweithwyr cynhorthwy clinigol, sydd â’r sgiliau clinigol angenrheidiol a’r hyfforddiant gofynnol.  

Ar gyfer rhai pobl, mae ein gwasanaeth Gofal Nyrsio a Chymhleth yn cynnig rhaff achub hanfodol i’r rheiny sy’n dioddef o glefydau cynyddol ac, yn arbennig, oedolion iau. Mewn achosion eraill mae’n darparu cynhorthwy arbenigol mawr ei angen i’r rheiny sy’n dioddef o effeithiau damwain.

Mae’r gwasanaeth hwn hefyd yn cynnig cefnogaeth ymgodol i deuluoedd yr unigolion mewn cyfnodau a allant fod yn anodd ac yn drallodus.

Tra bod Gofal Nyrsio a Chymhleth yn caniatáu ar gyfer cynhorthwy a gofal wedi’i addasu’n benodol a ddarperir o fewn y cartref, credwn ni fod cysondeb ein tîm nyrsio, y mae llawer ohonynt yn gweithio gydag un cleient neu grŵp ohonynt yn dod â chysur drwy drefn reolaidd a chyfeillach.

Mae ein gwasanaeth Gofal Nyrsio a Chymhleth yn darparu gofal i’r rheiny sydd wedi dioddef anaf i’r ymennydd, anaf i linyn y cefn neu afiechydon eraill sy’n creu anabledd, gan gynnwys parlys ymennydd, sglerosis gwasgaredig a dystroffi’r cyhyrau.

Deallwn yr angen i fod yn hyblyg yn ein Gwasanaeth Gofal Nyrsio a Chymhleth a byddwn yn addasu pecynnau gofal i ofynion unigolion, gan ffocysu ein hymdrechion ar benderfyniadau personol, annibyniaeth ac ansawdd bywyd cleientiaid.

Beth bynnag fo’r angen — o ofal oedolion iau a gofal damwain i gynhorthwy cyfredol ar gyfer afiechyd cynyddol  a hyd yn oed cynhorthwy i deuluoedd — gallwch ddibynnu ar Ofal wrth Law.

Ewch i’n hadran camau nesaf am wybodaeth bellach.