Anaf Caffael i’r Ymennydd

Gall anaf caffael i’r ymennydd ddigwydd yn annisgwyl ac yn sydyn. Mae’r ystod bosibl o ganlyniadau’n anferth a gall amrywio’n eang o un unigolyn i’r llall gan ddibynnu ar natur a difrifoldeb yr anaf. Gall canlyniadau corfforol amlwg fodoli, fel parlys, gwendid neu anawsterau gyda chydsymud a gall problemau seicolegol llai amlwg fodoli’n ogystal.

Caiff yr helbul, y terfysg a’r trallod a brofir gan yr unigolyn eu rhannu gan eu teulu a’u ffrindiau. Yr arbennig, gall poeni am ofal a chynhorthwy cyfredol fod yn ffynhonnell bwysig o bryder a straen.

Mae gan Ofal wrth Law agwedd bositif a chyfannol tuag at gynorthwyo rhywun sydd ag anaf caffael i’r ymennydd. Rydym yn ffocysu ar gryfderau a llwyddiannau unigolyn ac fel darparwr gofal a nyrsio cofrestredig gallwn gynnig cynhorthwy unedig a chynhwysfawr. Caiff y cynhorthwy hwn ei addasu’n benodol i gwrdd ag anghenion pob unigolyn. Fel bod yr anghenion hyn yn newid, mae ein sgiliau nyrsio a gofalu a’n gwybodaeth yn ein galluogi i ymateb yn gyflym ac yn hyblyg er mwyn sicrhau fod ein cynhorthwy’n parhau i fod yn effeithiol ac yn addas.

Dyma’r egwyddorion sy’n sylfaen i’n gwaith:

  • Hyfforddir ein gofalwyr a’n cynorthwywyr gofal iechyd i helpu a rhoi cynhorthwy meddygol.

  • Rydym yn mabwysiadu dull cyfannol o wneud ein gwaith, gan edrych ar anghenion unigol pob cwsmer o safbwynt wedi’i ffocysu ar bobl.

  • Mae cyfathrebu da’n ganolog i’n gwasanaethau. Ar sail ddyddiol byddwn bob amser yn gwrando ar eich pryderon, a thrwy adolygiadau rheolaidd byddwn yn sicrhau fod y cynhorthwy rydych yn ei dderbyn yn cyd-fynd â’ch anghenion. Mae’r cyfathrebu agored hwn yn ein galluogi hefyd i gynnig cynhorthwy ymgodol i’r teuluoedd a’r ffrindiau ar adegau a allant fod yn anodd ac yn drallodus

  • Ymdrechwn i baru’r gweithiwr cynhorthwy â’r unigolyn er mwyn sicrhau fod eu cydberthynas yn un cysurus a chefnogol. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd eich trefn reolaidd sefydlog a’ch dewisiadau a byddwn bob amser yn gweithio o fewn eich blaenoriaethau.

  • Cynorthwyo gyda symudedd — mae ein gweithwyr cynhorthwy wrth law i helpu a chefnogi pan fod symudedd gostyngol yn broblem.