Dementia

Nid yw Dementia yn salwch penodol. Yn hytrach, defnyddir y gair i ddisgrifio ystod o symptomau sy’n effeithio ar unigolyn o ganlyniad i glefydau a chyflyrau penodol. Y cyflyrau mwyaf cyffredin yw colli cof, dryswch a phroblemau gyda siarad. Mae dementia’n gynyddol sy’n golygu y bydd symptomau unigolyn yn gwaethygu gydag amser.

Y mathau mwyaf cyffredin o dementia yw Alzheimers a Dementia Fasgwlaidd. Tra bod y ddau fath o dementia’n rhannu symptomau tebyg, mae sut maent yn gwaethygu’n wahanol; mae Alzheimers yn cynyddu’n raddol tra bod Dementia Fasgwlaidd yn gwaethygu mewn cyfres o gamau amlwg.

O ganlyniad, er y gall pobl feddu ar rai o’r symtomau dementia cydnabyddedig, mae’n bosibl na fydd ganddynt bob un ohonynt a bydd pa mor gyflym maent yn gwaethygu’n amrywio hefyd. Felly, wrth ofalu amdanoch byddwn bob amser yn parchu eich natur unigol a natur unigryw eich symtomau. Fel darparwr nyrsio a gofal byddwn yn eich cynorthwyo gyda gwasanaeth gofal cyfannol sy’n adlewyrchu eich anghenion a’ch hoffterau, gwasanaeth a fydd yn ymateb yn gyflym ac yn hyblyg i unrhyw newidiadau yn eich gofynion.

Mae ein profiad fel darparwr gofal wedi gwneud i ni sylweddoli hefyd bod y rhan fwyaf o bobl yn hapusach wrth fod yn annibynnol ac aros yn eu cartrefi eu hunain. Oherwydd hyn, rydym bob amser yn ymdrechu i roi gofal i chi a fydd yn cynnal y lefel o annibynniaeth rydych chi ei eisiau.