Cwestiynau Cyffredin


C. Pwy sy’n rheoleiddio Gofal wrth Law?
A. Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru (CSSIW) sy’n rheoleiddio ein gwasanaeth. Cofrestrwyd ein cwmni gyda’r CSSIW – Rhif Tystysgrif W080000609/1. 

C. Ble mae’r gwasanaeth ar gael?
A. Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth Gofal Byw i Mewn ar gael yn Sir Benfro. 

C. Faint mae’n ei gostio?
A. Adolygir pob achos ar sail pob achos yn ei dro ac mae’n dibynnu’n llwyr ar y lefel o ofal sy’n ofynnol. Asesir pob person a rhoddir cost. Y gost am Ofal Cartref yw o £686.00 yr wythnos ar sail sengl ac o  £850.00 ar gyfer parau. Gall y broses gymryd hyd at chwe wythnos i’w threfnu.

C. Am faint mae Gofal Byw i Mewn yn para?
A. Asesir pob achos ar sail pob achos yn ei dro. Mae rhai cleientiaid  Gofal wrth Law wedi defnyddio ein gwasanaeth am hyd at nifer o flynyddoedd. Mae eraill yn defnyddio’r gwasanaeth ar gyfer gofal ad hoc neu ofal seibiant.

C. Pwy sy’n darparu’r gofal?
A. Aseinir gofalydd i ddarparu gofal er mwyn bodloni anghenion penodol pob unigolyn a gânt eu hasesu cyn cadarnhau’r cynllun gofal. Trwy ein proses recriwtio trylwyr, byddwn yn gwneud gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a gwiriad Diogelu Oedolion Bregus (POVA) yn ystod y broses o gyfweld. Mae gennym ofalwyr benywaidd a gwrywaidd cymwys, sydd â sgiliau gwahanol a rhoddir hyfforddiant a datblygiad cyfredol i bob aelod o’r tîm. Gweler Ein Tîm am wybodaeth bellach.

C. A gaiff gofalwyr eu sgrinio am droseddau blaenorol?
A. Fel rhan o’n proses recriwtio trylwyr, byddwn yn gwneud gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB) a gwiriad Diogelu Oedolion Bregus (POVA), fel rhan o’r broses gychwynnol o gyfweld.

C. Pa gyfleusterau fydd angen iddynt fod ar gael i’r gofalydd? 
A. Trafodir y materion hyn yn ystod y sesiwn cynllun gofal cychwynnol. Fodd bynnag, byddai lle byw ac amodau ar gyfer un o’n gofalwyr angen ystafell wely breifat (o ddewis, ystafell ymolchi/ en-suite preifat), wardrob, dillad gwely a mynediad llawn i gegin a chyfleusterau cartref angenrheidiol eraill.

C. A all anifeiliaid anwes fyw yn y cartref ac a fydd y gofalydd yn helpu gyda nhw?
A. Rydym yn adolygu gofynion o’r fath yn ystod y broses asesu gychwynnol a’n bwriad yw ceisio cytuno ble y bo modd, trwy benodi gofalydd heb unrhyw alergeddau i anifeiliaid anwes ar gyfer rôl o’r fath.

C. Pwy fydd yn goruchwylio fy ngofal (y pecyn)?          
A. O’r asesiad cychwynnol ymlaen pryd cewch eich asesu gan un o’n Nyrsys Cyffredinol Cofrestredig neu Reolydd Gofal un pwrpas a fydd yn goruchwylio eich anghenion gofal. Bydd hyn yn cynnwys goruchwyliaeth a rheolaeth dros eich Gofalydd un pwrpas gyda’r cartref yn cael ei wirio’n rheolaidd. Gallwch sôn am unrhyw bryderon, ymholiadau neu faterion i aelod o’r tîm Gofal Byw i Mewn ar 01834 811 333.

C. Sut caiff gofalwyr eu hyfforddi?
A. Yn dilyn proses recriwtio drylwyr, mae ein gofalwyr llwyddiannus yn mynychu rhaglen Hyfforddiant Sefydlu mewn Gofal Cymdeithasol o bum diwrnod yn ein swyddfa yn Sir Benfro cyn iddynt ddechrau gweithio i ni. Mae’r pynciau a rychwantir yn cynnwys Symud a Thrafod â Llaw; Iechyd a Diogelwch; Trin Meddyginiaeth yn fwy Diogel, Rheoli Heintiad Sylfaenol, Ymwybyddiaeth o Gam-drin Oedolion Bregus (ceir rhestr lawn yn ein hadran ‘Ein Tîm’). Mae pob aelod newydd yn dilyn aelodau cyfredol o dîm Gofal wrth Law yn eu gwaith bob dydd o fewn cartrefi. Ddwywaith y flwyddyn, caiff pob gofalydd adolygiad hyfforddi a datblygu ac anogir astudiaeth bellach trwy gyrsiau QCF.

Credwn mai ein gofalwyr sy’n cynrychioli ein hased mwyaf. Trwy ddarparu cyfleoedd, cyfleusterau a chynhorthwy ariannol ar gyfer hyfforddiant, nod yr asiantaeth yw sicrhau fod gan ofalwyr yr wybodaeth, y sgiliau a’r profiad sy’n angenrheidiol iddynt wneud eu swydd i’r safon uchaf. I’r perwyl hwn, rydym wedi ymrwymo i weithredu fel darparwyr rhaglen sefydlu ar gyfer gweithwyr newydd sy’n bodloni’r safonau a osodir allan gan y Safonau Cenedlaethol Lleiaf.

C. Beth sy’n digwydd os yw fy Ngofalydd yn sâl neu’n mynd ar wyliau?
A. Mae pob Gofalydd yn gweithio ar sail rota, a byddant wedi archebu gwyliau o leiaf chwe wythnos o flaen llaw er mwyn sicrhau y gellir trefnu cyflenwad addas dros dro. Pan geir salwch, byddwn yn darparu rhywun arall addas er mwyn rhychwantu salwch tymor byr.