Enceffalopathi Myalgig

Nid yw neb yn gwybod yn iawn beth sy’n achosi Enceffalopathi Myalgig (ME) a gellir ei alw wrth nifer o enwau gwahanol. Yn ogystal â ME, adwaenir ef hefyd fel Syndrom Blinder Cronig (CFS) neu Syndrom Blinder Ôl-Firaol (PVFS).

Mae ME yn salwch hirdymor sy’n effeithio ar lawer o systemau’r corff, yn enwedig y systemau nerfol ac imiwnedd. Mae’r symptomau mwyaf cyffredin yn cynnwys blinder hirbarhaol a difrifol, cyhyrau a chymalau poenus, cof a chanolbwyntio gwael a hefyd patrymau cysgu aflonydd.

Gall pobl o bob oedran a chefndir ddioddef o ME. Gallant gael eu heffeithio mewn dulliau gwahanol a bydd difrifoldeb eu symptomau’n amrywio. Ar ben hyn, mae’n glefyd amrywiol a gall y symptomau a ddioddefir newid dros amser.

O ganlyniad i’r ystod eang o symptomau ac amrywioldeb eu dwyster deallwn ei bod yn hanfodol ein bod yn gwrando’n astud ar ein cleientiaid er mwyn cynnig gofal a chynhorthwy effeithiol iddynt.

Mewn termau ymarferol, golyga hyn ein bod yn gwerthfawrogi mai ein cleientiaid sy’n gwybod orau o safbwynt cydbwyso’r lefel o weithgarwch y gallant ei gynnal gyda faint o orffwys maent ei angen. Golyga hyn ein bod yn cynnig gofal gan bwyll ac mewn modd sensitif a sicrhau fod ein gofalwyr yn llwyr ymwybodol o gymhlethdod amrywiol y clefyd hwn.