Clefyd Parkinson

Mae clefyd Parkinson yn gyflwr niwrolegol cynyddol gyda’r symptomau’n gwaethygu dros amser. Mae prif symptomau clefyd  Parkinson yn ymwneud â gallu rhywun i symud; gellir gweld crynu, anhyblygedd a symudiad araf. Gall symptomau ychwanegol gynnwys colli mynegiant wynebol, problemau wrth siarad, ac yn ddealladwy, iselder ysbryd a phryder. Rhennir y pryder hwn gan y ffrindiau agos a’r teulu sy’n gorfod dod i delerau â’r canlyniadau o ganfod fod gan rywun maent yn eu hadnabod a’u caru gyflwr sy’n newid eu bywyd.

Drwy ddarparu gofal personol a nyrsio sydd wedi’u haddasu’n benodol i anghenion y cleient, gall Gofal wrth Law helpu i liniaru’r pryder hwn. Seilir ein darpariaeth gofal ar yr egwyddorion canlynol: 

  • Sylweddolwn na fydd pawb â chlefyd Parkinson yn cael yr un symptomau ac ni fydd y symptomau hyn, ychwaith, yn gwaethygu mewn dull cyson. O ganlyniad, caiff ein gwasanaethau gofal personol a nyrsio eu haddasu’n benodol er mwyn cwrdd â’ch gofynion ac maent yn ymatebol i’ch anghenion sy’n newid.
  • Gwerthfawrogwn mai un o’r prif bryderon i rywun sydd â chlefyd Parkinson yw ‘r broblem o gofio a rheoli beth all fod yn drefn gymhleth o gymryd moddion. Bydd ein gofalwyr yn sicrhau fod y moddion cywir yn cael eu cymryd ar yr adeg gywir. Rydym i gyd yn gwerthfawrogi ein hannibyniaeth a chysuron ein cartrefi ein hunain.
  • Mae ein gwasanaethau gofal yno i’ch helpu i gadw eich annibyniaeth a chynnal eich ffordd o fyw a’ch gweithgareddau cyfarwydd.
  • Mae ein gofalwyr yno ar eich cyfer chi. Byddant yn gwrando ar eich pryderon a’ch annog a’ch cefnogi pan fyddwch yn cael diwrnod anodd. Byddant hefyd yn dod i werthfawrogi a deall sut mae eich clefyd yn newid a bydd y profiad hwn yn ffurfio rhan bwysig o bob adolygiad o’ch gofal.