Darparu Cynhorthwy i Glefyd Cynyddol

Er mwyn darparu gwasanaeth gofal proffesiynol ac addas ar gyfer pob cam mewn clefyd cynyddol byddwn yn addasu ein gwasanaethau gofal a chynhorthwy i gwrdd ag anghenion yr unigolyn. Gwneir hyn drwy ddarparu gwasanaeth deublyg o ofal cymdeithasol gan gynorthwyydd personol a gofal nyrsio. Mae ein gwasanaeth Gofal Nyrsio/Cymhleth yn ymestyn o ofal cartref fesul awr i ofal byw i mewn amser llawn.

Mae gan ein tîm o weithwyr nyrsio proffesiynol y sgiliau a’r wybodaeth arbenigol i ofalu am glefydau cynyddol gan gynnwys clefyd niwronau echddygol, dystroffi’r cyhyrau, sglerosis gwasgaredig a chlefyd Parkinson. P’un ai oes angen gofal fesul awr neu ofal byw i mewn, gall Gofal wrth Law gynnig y ddau wasanaeth wedi’u haddasu ar gyfer cyflwr ac amgylchiadau unigolyn.

Ar gyfer pobl sydd ag anghenion dibyniaeth uwch, gallwn ddarparu pecyn gofal cyfunol/deublyg sy’n cynnwys gofal byw yn y cartref amser llawn wedi’i ategu gan ofal cymunedol fesul awr.

Ewch i’n hadran camau nesaf am wybodaeth bellach.