Gofal Oedolion Iau

Nid yw gofal ar gyfer yr oedrannus yn unig, weithiau mae angen gofal ar bobl ifancach ac, yng Ngofal wrth Law, rydym yn cynnig cynorthwywyr personol i ddaparu Gofal Nyrsio/Cymhleth i oedolion dros 18 oed.

Pa faint bynnag y cyflwr, yr anabledd neu’r angen, gallwn gynnig y lefel gywir o ofal a chynhorthwy ar yr aelwyd a Gofal Byw i Mewn Nyrsio /Cymhleth. Ar gyfer rhai pobl, mae Gofal Oedolion Ifancach yn golygu ymweliadau oddi wrth gynorthwywyr personol, bob dydd, bob wythnos, neu faint bynnag o ymweliadau sydd eu hangen er mwyn cydfynd ag anghenion bob unigolyn. Mewn achosion eraill mae’n golygu gofal byw i mewn 24 awr y dydd.

Ar gyfer pobl sydd ag anghenion dibyniaeth uwch, gallwn ddarparu pecyn gofal cyfunol/deublyg sy’n cynnwys gofal byw i mewn amser llawn wedi’i ategu gan ofal cymunedol. Bydd dau ofalydd Gofal wrth Law yn gweithio ochr yn ochr, gan gynnig cwmnïaeth a chynhorthwy o ddydd i ddydd. Darperir cynhorthwy ychwanegol trwy gyfrwng gofalydd llawn amser 24/7 ochr yn ochr â gweithiwr gofal cymunedol a all rychwantu gweithgareddau mwy anodd fel trafod â llaw.

Mae ein tîm o weithwyr proffesiynol llwyr hyfforddedig a chymwys yn cynnwys cynorthwywyr personol sydd â’r gallu, y sgiliau o ansawdd uchel a’r profiad i ddarparu cynhorthwy ar gyfer llawer o anghenion arbenigol.  

Er mwyn dysgu mwy, ewch i’n hadran camau nesaf.