Gweithiwch gyda Ni

Yng Ngofal wrth Law, rydym yn cyflogi 190 o weithwyr gofal sy’n gweithio’n agos gyda’n tîm rheoli o wyth. Rydym yn dîm cyfeillgar ac agos at ein gilydd, ac rydym bob amser yn chwilio am fwy o bobl i ymuno â’n tîm.

O swyddi goruchwylwyr, cyd-drefnwyr a hyfforddwyr i rolau ymarferol gofalwyr a chynorthwywr personol, gall Gofal wrth Law gynnig gyrfa esgynnol sy’n rhoi boddhad ac sy’n werth chweil i unrhyw un sy’n frwd dros ofalu ac yn dymuno helpu eraill.

Os ydych yn pendroni ynghylch p’un ai fyddai gyrfa mewn gofal yn yrfa gywir i chi, ceir adnoddau hynod ddefnyddiol yn www.aquestionofcare.org.uk. Ar y wefan hon, bydd nifer o fideos a chwestiynau’n rhoi prawf ar sut byddech yn ymdrin â sefyllfaoedd amrywiol y gallech eu hwynebu yn eich gwaith bob dydd.

 Er mwyn canfod beth y gallai Gofal wrth Law ei gynnig i chi o ran gyrfa, ewch i Pam Gweithio Gyda Ni neu Beth Rydym yn ei Gynnig i’n Staff. Os hoffech chi gofrestru eich diddordeb mewn gweithio fel rhan o’r tîm yng Ngofal wrth Law, llenwch y ffurflen ar-lein isod.

Gwybodaeth Bersonol
Cofiwch gynnwys y cod deialu rhyngwladol os yn berthnasol
?
 
 
 
 
 
 
Cais

 
 
 
 
 
 
 
 
O dan reoliad 4(1) Rheoliadau Amser Gweithio 1998 ni chaiff amser gweithio gweithiwr, gan gynnwys goramser, fod yn fwy na 48 awr yr wythnos, oni bai fod y gweithiwr wedi cytuno fel arall o flaen llaw mewn ysgrifen.
Addasrwydd
 
 
 
 
 
 
A fyddech gystal â darparu enwau, cyfeiriadau llawn a manylion cysylltu eich cyflogwyr presennol a/neu ddiweddaraf am eirda? Ni fydd Gofal wrth Law yn cysylltu â nhw am eirdaon nes bod cynnig o gyflogaeth wedi ei wneud.
 
 
Cymhwysedd
Os gwelwch yn dda, rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch wrth gwblhau pob cwestiwn yn y ffurflen gais.
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r swydd hon wedi’i heithrio rhag Deddf Adsefydlu Troseddwyr 1974 ac oherwydd hyn mae’n ofynnol i chi ddatgan unrhyw euogfarnau, rhybuddion, ceryddon blaenorol neu os cawsoch eich rhwymo’n flaenorol i gadw’r heddwch hyd yn oed os nad yw’r rhain ar gofnod mwyach o dan y Ddeddf. Bydd peidio â datgelu’r rhain yn achosi i’ch cyflogaeth gael ei derfynu neu i unrhyw gynnig o gyflogaeth gyda Gofal wrth Law gael ei dynnu nôl.
 
 
 
 
Captcha Code

Click the image to see another captcha.

Please insert the letters and numbers shown in the image
 
*Required Information