Tîm Rheoli

Gan weithio’n agos gyda’n gofalwyr, mae ein tîm rheoli wedi ymrwymo i sicrhau fod pawb o’n cleientiaid yn derbyn y math gorau o ofal a chynhorthwy sy’n cydweddu orau â nhw. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am sut mae ein tîm rheoli’n gweithio.

 

delan_hs.jpg

Delan Umanee — Rheolwr Gyfarwyddwr

Delan sefydlodd Gofal wrth Law gyda’i wraig a’i bartner busnes, Sheena, dros deg mlynedd yn ôl. Wedi’i eni yn Epsom, magwyd ef yn Sir Benfro gan ei rieni, nyrsys cymwys ill dau, a symudodd i’r ardal ym 1986 er mwyn sefydlu cartref nyrsio arbenigol. Ar ôl gadael er mwyn astudio gradd Anrhydedd BA mewn Busnes a Chyllid ym Mhrifysgol Swydd Buckingham, symudodd Delan yn ôl i’r ardal yn 2004 er mwyn sefydlu Gofal wrth Law.

Heddiw, mae Delan yn parhau i chwarae rôl ymarferol wrth reoli’r busnes o ddydd i ddydd. Mae Delan yn byw gyda’i wraig a’i bedwar ferch fach ym mhentref cyfagos Arberth.

sheena_hs.jpg

Sheena Umanee — Rheolydd Cofrestredig a Chyfarwyddwraig Sicrwydd Ansawdd

Mae Sheena, a gydsefydlodd Gofal wrth Law gyda’i gŵr a’i phartner busnes, Delan Umanee, yn dod yn wreiddiol o Kilkenny, Iwerddon, ond symudodd i Sir Benfro yn 2004 er mwyn helpu i sefydlu’r busnes. Mae ganddi radd Anrhydedd BSc mewn Seicoleg a NVQ 4 mewn Rheoli Gofal Iechyd, ac mae wedi treulio mwy nag 11 mlynedd yn gweithio fel nyrs gymwys, sy’n arbenigo mewn hyfforddiant gofal dwys.

Mae Sheena’n chwarae rhan lawn yn y gwaith o redeg y busnes o ddydd i ddydd ac mae’n llwyr gyfrifol am reoli polisïau sicrwydd ansawdd ar gyfer staff, datblygu a hyfforddi, yn ogystal ag am wasanaeth Gofal wrth Law yn ei gyfanrwydd. Yn fam i ddwy, mae Sheena’n frwd dros ofalu am bobl ac mae wedi ymrwymo i sicrhau y cynigir y lefel orau o ofal i bob cleient.

   
Marc-web.jpg

Marc Davies — Rheolwr Cofrestredig

Mae Marc wedi byw yn Sir Benfro gydol ei oes ac mae’n byw yn Noc Penfro gyda’i wraig a’i ddau blentyn.

Dechreuodd Marc weithio drwy gefnogi pobl ifainc mewn addysg a oeddent yn dioddef anawsterau emosiynol ac ymddygiadol pan oedd ar flwyddyn saib o’r brifysgol ym 1998. Mwynhaodd Marc y profiad gymaint, pan adawodd y brifysgol y dilyniant naturiol oedd gweithio unwaith eto gyda phobl ifainc mewn amgylchiadau tebyg. Gweithiodd Marc mewn amrywiaeth o rolau gan gynnwys cynorthwyydd cynhorthwy dysgu, gweithiwr cynhorthwy ymddygiad a chyd-drefnydd ysgol haf nes 2005 pan symudodd i’r sector preifat er mwyn dechrau gweithio gydag oedolion gydag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae Marc wedi gweithio i sefydliadau lleol a chenedlaethol mewn rolau gwahanol gan gynnwys Arweinydd Tîm, Rheolydd Tîm Cynhorthwy, Hyfforddwr a Rheolydd Cofrestredig gyda diddordeb arbennig mewn cynhorthwy i awtistiaeth ac ymddygiad heriol.

Yn ddiweddar bu Marc yn astudio am QCF lefel 5 mewn rheoli gofal.

Rwy’n frwd iawn i sicrhau fod pobl yn cael eu cynorthwyo mewn dull wedi’i ffocysu ar yr unigolyn gan sicrhau y parchir eu hannibyniaeth a’u hunigolrwydd bob amser.

Allison-4-web.jpg

Allison Saunders — Rheolwr Cofrestredig

Mae Allison wedi byw yn Sir Benfro drwy gydol ei hoes a dechreuodd ei gyrfa yn y sector gofal cartref pan roedd yn 16 oed. Ers hynny, mae wedi cwblhau ei diploma BTEC Cenedlaethol yn llwyddiannus mewn Gofal Cymdeithasol yn ogystal â NVQ Lefel 3 mewn Hyrwyddo Annibyniaeth. Bu’r cymwysterau hyn o gymorth iddi ennill swydd rheoli mewn datblygiad yn Hwlffordd ar gyfer oedolion ifainc awtistig yn 2003.

Yna ymgofrestrodd Allison ym Mhrifysgol Abertawe er mwyn dechrau gradd mewn Nyrsio Oedolion. Unwaith iddi gymhwyso, ymunodd â’r GIG fel nyrs a gweithiodd mewn uned mynediad meddygol dwys mewn ysbyty lleol. Ar hyn o bryd mae Allison yn gweithio tuag at ei QCF Lefel 5 mewn Rheoli Gofal. Hoffter cychwynnol Allison am y sector gofal preifat a’i gyrrodd i ailsefydlu rôl o fewn gofal cartref. Hi, nawr, yw’r Cyd-drefnydd Gofal ar gyfer Gofal wrth Law ac mae’n gyfrifol, ochr yn ochr â’r Cyd-drefnwyr Gofal, am hyrwyddo’r safonau gofal uchaf posibl ledled y cwmni.

Rhodri-Davies-web.jpg

Rhodri Davies – Goruchwyliwr Ardal Uwch

Cafodd Rhodri ei eni a'i fagu yn Sir Benfro. Mynychodd Ysgol y Preseli cyn sicrhau gradd BA Anrhydedd mewn Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Cymru, y Drindod Dewi Sant. Wedyn fe ddechreuodd weithio ym Mhroffesiwn Gofal Cartref yn Sir Benfro gan sicrhau amrywiaeth eang o sgiliau ymarferol a chymwysterau'n ymwneud â'r diwydiant a'i galluogodd i ddatblygu'n gyflym oddi fewn i'w broffesiwn.

Ar ôl gweithio dramor yn codi arian i elusennau gan ddatblygu ei sgiliau cyfathrebu a gweinyddu dychwelodd i'r proffesiwn gofal gan ymuno â Gofal wrth Law yn 2013.

Mae gan Rhodri Ddiploma QCF Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae'n gwbl ddwyieithog, yn rhugl mewn Cymraeg a Saesneg. Gwyddys amdano fel person sy'n barod i fynd yr ail filltir er mwyn datrys unrhyw faterion sy'n codi er mwyn sicrhau y caiff pob cleient ofal o ansawdd uchel.

 

Sophie-Lowe-web.jpg

Sophie Lowe - Goruchwyliwr Ardal Uwch

Dechreuodd Sophie Lowe ei gyrfa gofal yn 20 oed pan ymunodd â Gofal wrth Law. Ers hynny datblygodd o fewn y cwmni ar sail ei hymrwymiad i'w gwaith a'i hyfforddiant. Dechreuodd fel Gofalydd yn ardal swyddfa Doc Penfro cyn cael ei dyrchafu'n Arweinydd Tîm ac yn Fonitor Galwadau erbyn hyn.

Mae ganddi Ddiploma QCF Lefel 2 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac mae wrthi ar hyn o bryd yn cwblhau ei Diploma QCF Lefel 3. Adwaenir Sophie o fewn y cwmni fel person sydd yn hynod gefnogol a llawn gofal wrth ddelio â chleientiaid a Gofalwyr.

Janet1.jpg

Janet Fairlie — Monitor Galwadau

Cychwynnodd Janet yng Ngofal wrth Law fel Gofalydd ac mae wedi symud ymlaen i ddyfod yn un o’r aelodau mwyaf hir sefydlog o’r staff.

Mae cydymdeimlad Janet a’i hymrwymiad i ofalu wedi ei galluogi i ffurfio cydberthnasau agos gyda gofalwyr a chleientiaid fel ei gilydd. Gweithiodd am nifer o flynyddoedd fel Arweinydd Tîm, gan gefnogi cleientiaid a rheoli nifer o ofalwyr cyn cael ei phenodi fel Cyd-drefnydd Gofal Tu Allan i Oriau Gwaith ar gyfer y cwmni.

Mae wedi byw yn ardal Dinbych-y-pysgod drwy gydol ei bywyd ac mae’n defnyddio’r wybodaeth hon a’i mewnwelediad i’r ardal leol er mwyn helpu a chefnogi gofalwyr newydd a’u cleientiaid yn Sir Benfro. Mae ei brwdfrydedd dros y gymuned yn ei hysgogi i gyflawni’r safonau gofal uchaf posibl a hyrwyddo arfer gorau ymysg ei thîm.

Helen.jpg

Helen Lewis — Monitor Galwadau

Gofalu am ei mam-gu sâl ysbrydolodd Helen i ddilyn gyrfa mewn gofal iechyd a chymdeithasol. Ymunodd â Gofal wrth Law yn 2006, gan ennill profiad o weithio gydag oedolion bregus a fu o gymorth iddi ennill NVQ Lefel 3 mewn Gofal wedi hynny.

Mae Helen hefyd wedi derbyn hyfforddiant lawn fel asesydd NVQ, ac mae’n darparu cynhorthwy a chyfarwyddyd i ofalwyr eraill sy’n gweithio tuag at eu cymwysterau NVQ.

Gyda gwaith caled parhaol, daeth Helen yn Uwch Ofalydd yng Ngofal wrth Law cyn ymgymryd â’r rôl o Gyd-drefnydd Gofal Cynorthwyol, ble mae’n cynorthwyo’r Cyd-drefnydd Gofal yn y gwaith o oruchwylio darpariaeth gofal y cwmni.

Mae Helen yn falch iawn o fod yn ferch o Sir Benfro ac mae’r ffaith fod yr ardal gyfagos mor gyfarwydd iddi yn rhoi dealltwriaeth dda iddi o anghenion a ffordd ei chleientiaid o fwy.

Amanda-Stocker-web.jpg

Amanda Stocker - Cyd-drefnydd Gofal

Ymunodd Amanda â Gofal wrth Law ym mis Gorffennaf 2013 ar ôl sicrhau gradd anrhydedd gyfun mewn Cynhwysiad Cymdeithasol ac Astudiaethau Addysgol. Mae hefyd wedi sicrhau cymhwyster llwybr anghenion arbennig. Wrth gychwyn gweithio fel Gofalydd Cymunedol ni fu Amanda fawr o dro cyn cyfarfod ag amrywiaeth o gleientiaid ac roedd yn eithriadol o dda wrth addasu i amgylchiadau newydd ac amrywiol. Erbyn hyn mae'n Fonitor Galwadau a'i gallu trefnyddol da ynghyd â'i gallu i ganolbwyntio a chadw pob dim o dan reolaeth wrth wynebu amgylchiadau anodd yn profi'n amhrisiadwy.

Nicola.jpg

Nicola Moss — Cynorthwywr Ariannol

Mae gan Nicola dros 12 mlynedd o brofiad yn y sector gofal ac mae hi wedi gofalu am blant ag Anableddau Dysgu Difrifol a Lluosog (PMLD) yn ogystal ag oedolion gyda phroblemau iechyd meddwl ac anawsterau dysgu.

Bu’n Rheolydd Cynorthwyol cartref preswyl preifat am ddwy flynedd cyn symud i mewn i weinyddiaeth gofal iechyd. Wedi chwe blynedd yn y GIG symudodd i Sir Benfro a dechrau ei rôl yng Ngofal wrth Law.

Mae Nicola’n dal cymhwyster NVQ Lefel 3 mewn Hyrwyddo Annibyniaeth ac mewn Busnes a Gweinyddiaeth ac mae ar hyn o bryd yn gweithio tuag at ei Diploma Lefel 5 mewn Adnoddau Dynol. Hi sy’n gyfrifol am weinyddu a threfnu cyffredinol adrannau Cysylltiadau Gweithwyr a Hyfforddi’r cwmni.

Portraits_49.JPG

Sue Merriman — Cyd-drefnydd Adnoddau Dynol

Mae Sue wedi byw yn Sir Benfro am bron i 40 mlynedd. Dechreuodd ei gyrfa broffesiynol drwy gwblhau NVQ mewn Gofal Plant ac Addysg gan ffocysu ar anghenion arbennig.

Ar ôl gweithio mewn ysgolion gwahanol, cymerodd seibiant er mwyn dilyn ei breuddwyd bersonol o astudio mewn Ysgol Gelfyddyd.

Oddeutu pum mlynedd yn ôl penderfynodd ddychwelyd i fyd gwaith, gan ddechrau gweithio mewn gweinyddu busnes. Trwy hyn ennillodd Sue sgiliau cyfrifiadur a gweinyddu swyddfa eang ac yn ei swydd bresennol mae’n gyfrifol am weinyddu’r busnes o ddydd i ddydd. Mae Sue bron wedi cwblhau ei QCF Lefel 3 mewn Gweinyddu Busnes.

Julia-Sharp-web.jpg

Julia Sharp – Cydlynydd Swyddfa

Ymunodd Julia â Gofal wrth Law yn 2013 gan gyflwyno sgiliau cyfathrebu helaeth ynghyd â phrofiad sylweddol yn y sector gofal. Wrth weithio'n arbennig o dda fel rhan o dîm mae'n amlwg fod Julia hefyd yn hoff o fentro er mwyn sicrhau y caiff amcanion gweinyddol y busnes a'r CSSIW eu gwireddu'n llwyddiannus.

Wrth gychwyn ei gyrfa waith datblygodd Julia ei sgiliau cyfathrebu â chleientiaid trwy weithio i asiantaeth tai ac yna i gwmni yswiriant. Treuliodd Julia ugain mlynedd fel Rheolwr Cofrestredig CSSIW yn gofalu am Gartref Nyrsio yn Ninbych-y-pysgod. Roedd ei chyfrifoldebau'n eang ac yn amrywio o asesu staff i weithio gyda'r Nyrs Cofrestredig i sicrhau bod yr holl gynlluniau gofal cleifion a chadw cofnodion yn cyfateb i ofynion CSSIW.

Mae gan Julia Ddiploma Rheoli (Lefel 4) yn ogystal â chymwysterau Arfer Swyddfa a Theipio Pen Bys.

Mike-Ashbridge-web.jpg

Mike Ashbridge – Cysylltiadau Cyhoeddus

Bu Mike yn gweithio i nifer o sefydliadau ariannol yn Llundain am ymron i 20 mlynedd. Ar ôl rheoli nifer o ymddiriedolaethau unedol bu'n ymwneud â marchnata cronfeydd i sefydliadau ac unigolion yn y DG ac Ewrop. Wedi iddo symud i Sir Benfro bu'n gweithio fel Codwr Arian i Ambiwlans Awyr Cymru a thrwy hynny sefydlodd llawer o gysylltiadau busnes a chymdeithasol ledled y sir.

Ymunodd Mike â Gofal wrth Law yn ystod haf 2013 ac ers hynny bu'n ymwneud â hyrwyddo'r gwasanaethau gofal a ddarparir gan y cwmni trwy ddefnyddio dulliau marchnata confensiynol, gwefan dwyieithog y cwmni a chyfryngau cymdeithasol. Ar ben hynny, mae bod mewn cyswllt cyson â gofalwyr a chleientiaid yn ei alluogi i hyrwyddo trwy erthyglau newyddion a nodwedd ddealltwriaeth o'r hyn yw gofal o ansawdd da a'r modd y gellir ei ddarparu'n effeithiol.