Gweithwyr Gofal

Cafodd lawer o’n gofalwyr brofiadau personol o ofalu am anwylyn. Mewn gwirionedd, mae rhai ohonynt hyd yn oed wedi penderfynu gweithio gyda ni ar ôl gweld y gofal a gynigiwyd gennym pan roedd ei angen ar eu hanwylyn. Darllenwch ymlaen i ddysgu rhywfaint mwy am ein gofalwyr. 

 

Melanie Caudwell — Monitor Galawadu & Gofalydd Uwch 

A hithau’n ferch i gleient cyfredol o Gofal wrth Law, ymunodd Melanie â’r cwmni bron i dair blynedd yn ôl ar ôl gweld â’i llygaid ei hun y lefel o ofal a chynhorthwy a ddarparwyd ar gyfer ei mam. Erbyn hyn mae.Mel wedi cwblhau NVQ lefel 2 a 3 mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol, ac ar hyn o bryd mae’n gweithio tuag at gymhwyster mewn arwain tîm. Darllenwch fwy am sut ddechreuodd Melanie weithio gyda ni yma.


Jan Overhill — Gweithiwr Cynhorthwy Byw i Mewn

Ar ôl dechrau ei yrfa mewn iechyd a ffitrwydd, mae Jan wedi newid ffocws ei waith tuag at gynorthwyo pobl drwy’r sector gofal iechyd a chymdeithasol. Dechreuodd weithio yn y sector yng Ngorffennaf 2011 pan ymunodd â Gofal wrth Law. Fel gweithiwr Cynhorthwy Byw i Mewn ar gyfer un o’n cleientiaid ifancaf - Paul (sydd wedi’i ddiagnosio â chlefyd Huntingdon) – mae Jan wedi cynnig cynhorthwy i Paul wrth gydnabod yr angen, yn ogystal, i ganiatáu i’w gleient fyw ei fywyd mewn ffordd mor annibynnol â phosibl. Darllenwch fwy am Jan yma ac am hanes Paul yma.

 

Charlotte Evenden — Diprwy Gydlynydd Gofal

Mae Charlotte yn un o’n gweithwyr gofal mwyaf diweddar/ ifancaf. Ar ôl treulio peth amser yn gofalu am ei thadcu gyda gorchwylion o ddydd i ddydd o gwmpas y cartref, penderfynodd Charlotte newid ei gyrfa o fusnes i ofal cymdeithasol. Ar ôl ennill NVQ mewn Gweinyddu Busnes, ymunodd â Gofal wrth Law yn Chwefror 2010 ac mae wedi parhau i gyfuno astudio â gwaith. Erbyn hyn mae ganddi NVQ Lefel 2 mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol. Darllenwch fwy am sut newidiodd ei gyrfa yma.


Hayley Chinsammy — Gofalydd 

Gyda chefndir mewn TG a ymgynghori gwe, ymunodd Hayley â Gofal wrth Law flwyddyn yn ôl, gan fentro newid gyrfa’n llwyr. Gyda hithau’n un o’n nifer o weithwyr a recriwtiwyd yn lleol, mae hi nawr wedi cwblhau ei NVQ Lefel 2 yng Ngofal Iechyd a Chymdeithasol ac mae hi bob amser yn awyddus i weithio tuag at gynyddu ei gwybodaeth gyda chyfleoedd hyfforddi newydd. Er mwyn dysgu pam gafodd Hayley ei hysbrydoli i newid ei llwybr gyrfa, darllenwch yma.

 

Helen Lewis — Monitor Galawadu & Uwch Ofalydd Medrusr

Ar ôl gofalu am ei mam-gu, a oedd yn dioddef o Dementia ar ei phen ei hun am nifer o flynyddoedd, sylweddolodd Hayley mai gyrfa yn y sector gofal iechyd a chymdeithasol oedd yr yrfa gywir iddi hi. Roedd gallu helpu eraill fel ei mam-gu, sydd mewn perygl o golli eu hannibyniaeth wrth iddynt fynd yn hŷn, yn bwysig iddi. Ers ymuno â Gofal wrth Law bum mlynedd yn ôl, mae Helen wedi symud ymlaen o fod yn Ofalydd Cymunedol i fod yn Uwch Ofalydd a hi hefyd yw’r gweithiwr cynhorthwy ar-alwad ar gyfer pob gofalydd sy’n gweithio gyda ni.