Hyfforddi a Datblygu

Mae Gofal wrth Law yn credu fod hyfforddi’n arf amhrisiadwy nid yn unig ar gyfer datblygiad ein staff, ond ar gyfer y gwasanaeth a gynigiwn yn ei gyfanrwydd. Deallwn y gall hyfforddi helpu i adeiladu dealltwriaeth gyffredin o’n nodau a’n gwerthoedd, a dangos ymrwymiad ein tîm rheoli i’n holl weithwyr.

Mae gan ein hyfforddiant y nod, yn ogystal, o ddatblygu gyrfa gweithiwr er mwyn rhoi’r cyfle iddynt gynyddu eu cyfrifoldebau a chyfrannu at y cwmni gyda syniadau ynghylch dulliau newydd o weithio er mwyn sicrhau’n barhaus ein bod yn cynnig y lefel orau o ofal.

Mae ein polisi hyfforddi a datblygu’n dilyn tri cham hawdd:


Cam 1 — Cyn cyflogi

Mae pob aelod o’r staff yng Ngofal wrth Law yn mynd drwy broses drylwyr o recriwtio. Mae pob gweithiwr yn cael ei wirio gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol (CRB: Uwch) cyn dechrau gweithio gyda ni a’u gwirio eto yn erbyn Diogelu Oedolion Bregus (POVA). Rydym yn sicrhau fod pob geirda’n cael ei adolygu ac edrychir yn fanwl ar bob hanes cyflogaeth.


Cam 2 — Ein rhaglen sefydlu saith diwrnod

Os ydynt yn llwyddiannus yng ngham 1, yna mae Gofal wrth Law yn darparu rhaglen sefydlu gynhwysfawr i bob hyfforddedig. Mae pob gweithiwr yn derbyn y rhaglen sefydlu ddwys saith diwrnod hon cyn iddynt gwrdd ag unrhyw un o’r rhai sy’n defnyddio ein gwasanaeth, gan rychwantu agweddau gwahanol ar eu rolau o fewn y sefydliad. Byddant yn cwblhau cyfres o sesiynau, darllenwch fwy yma.

Sesiynau Sefydlu (Cynhelir bob 5 wythnos)


Cam 3 — rhaglen sgiliau, gwybodaeth ac asesiad 12 wythnos

Ar ôl y rhaglen sefydlu saith diwrnod, mae pob gweithiwr yn derbyn cyfnod prawf o 12 wythnos, ble treulir rhywfaint o amser yn dilyn uwch ofalydd. Yn ystod y cyfnod hwn, mae’n rhaid i bob gweithiwr dan hyfforddiant gwblhau’r rhaglen 12 wythnos mewn sgiliau, gwybodaeth a’r asesiad cymhwysedd ar sail ymarferol. Mae’r cyfnod hwn yn sicrhau y darperir gofal o ansawdd uchel i’n cleientiaid gyda gweithwyr gofal sydd wedi cyflawni rhaglen hyfforddi ac asesu eang mewn agweddau damcaniaethol ac ymarferol ar orchwylion gofal.


Cymwysterau a Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD)

Mae Gofal wrth Law yn ganolfan City a Guilds cymeradwy a chredwn fod hyfforddi a gwybodaeth yn fuddsoddiad yn ein gweithwyr. Ni waeth beth fo’u swydd, rydym yn annog pob aelod o’r staff i weithio tuag at datblygiad proffesiynol parhaus a chymwysterau cydnabyddedig. Darperir diweddariad a datblygiad rheolaidd mewn hyfforddiant sgiliau clinigol ar gyfer pob nyrs, cynorthwyydd gofal iechyd a gofalydd gofal cymdeithasol, gyda goruchwyliaeth reolaidd, hyfforddiant blynyddol ac adolygiadau o ddatblygiad.

Yn ogystal â darparu hyfforddiant ar gyfer ein staff ein hunain, byddwn hefyd yn cynnal hyfforddiant ar gyfer darparwyr gofal eraill. Am wybodaeth ynghylch cyrsiau hyfforddi mewn gofal iechyd a chymdeithasol ar gyfer oedolion ac mewn gofal plant, ewch i wefan ein cwmni hyfforddi, Sgiliau Gofal Cymru: www.careskillscymru.co.uk