Pam Gweithio Gyda Ni

Gyda bron i ddeng mlynedd o brofiad a nifer fawr o wobrau ac achrediadau, gan gynnwys y wobr Buddsoddwyr mewn Pobl, mae’n fater o falchder i ni yng Ngofal wrth Law i roi boddhad swydd gwirioneddol i’n tîm.

Fel un o’r cwmnïau gofal cartref cyntaf yn Sir Benfro i gofrestru gydag Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru, credwn ein bod yn cynnig y cyfleoedd gorau i aelodau ein tîm ar gyfer datblygu a gwneud cynnydd mewn gyrfa yn yr ardal.

Rydym yn cyflogi ein haelodau staff ein hunain yn uniongyrchol. Rydym yn rhoi’r gefnogaeth i bob ymgeisydd llwyddiannus maent ei hangen er mwyn datblygu gyrfaoedd hirdymor, wrth gofio bob amser bod cydbwysedd byw a gweithio’n bwysig. Ac rydym yn cydnabod yr ymrwymiad a wneir gan ein staff gyda chyflogau uwch na’r cyffredin a threuliau teithio uwch.

Rydym yn cyflogi oddeutu 200 o weithwyr, sy’n rhychwantu amrywiaeth o rolau gan gynnwys rheolwyr sy’n nyrsys, goruchwylwyr, ac arweinwyr tîm, uwch ofalwyr, gweithwyr allweddol ac aseswyr gofal cartref, gweithwyr cynhorthwy, gofalwyr a chynorthwywyr gofal, yn ogystal â hyfforddedigion a hyfforddwyr.

Pan fyddant allan yn gweithio gyda chleientiaid, mae gan bob aelod o’n tîm y gallu i gyrchu staff cynhorthwy nos a dydd sy’n gweithredu tîm ar-alwad un pwrpas, drwy’r holl flwyddyn. Byddwn hefyd yn rhoi system monitro galwadau i bob un o’n gweithwyr gofal er mwyn sicrhau eu bod yn ddiogel wrth weithio ar eu pennau eu hunain.

Credwn yn gryf ym mharhad gofal ar gyfer cleientiaid a sylweddolwn ei bod yn bwysig fod ein gofalwyr yn ffurfio cydberthnasau gwaith cryf gyda chleientiaid. Dyrannir gweithiwr allweddol un pwrpas i bob cleient, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r rheolydd gofal.

Fel cwmni gofal a hyfforddi sy’n tyfu, rydym bob amser yn ceisio recriwtio o du mewn i’r cwmni’n gyntaf. Mae aelodau o’r staff sydd wedi dechrau eu gyrfaon gyda Gofal wrth Law ar lefel gofalwyr wedi symud ymlaen i ddyfod yn weithwyr allweddol, goruchwylwyr, mentoriaid ac i ffurfio rhan o’n tîm rheoli.