Pam Gofal wrth Law?

Mae Gofal wrth Law yn ddarparwr gofal a chynhorthwy o ansawdd uchel wedi’i seilio yn Sir Benfro. Gan gynnig gwasanaethau wedi’u teilwra a’u haddasu, nod Gofal wrth Law yw cwrdd â’r angen, sy’n cynyddu fwyfwy, am atebion gofal cost-effeithiol a hyblyg ar gyfer pawb. Wedi’i sefydlu yn 2002 dan berchnogaeth a rheolaeth nyrsys cyffredinol cofrestredig, mae’r cwmni wedi tyfu dros y blynyddol i fod yn ddarparwr cydnabyddedig o ofal cymunedol.
 

Yn ôl fframwaith darpariaeth gofal Cyngor Sir Benfro, mae Gofal wrth Law yn un o wyth darparwr gofal o gynhorthwy gofal cymunedol. Mae  Gofal wrth Law yn gweithio’n agos gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda gan ddarparu cynhorthwy gofal nyrsio a chymdeithasol ble y bo’r angen. Yn ogystal â chynnig Gofal Cartref Fesul Awr  yn Ne Sir Benfro, mae Gofal wrth Law yn cynnig Gofal Byw i Mewn ledled Sir Benfro. Mae Gofal Cymhleth hefyd yn faes ac yn waith  y canolbwyntir yn gynyddol arno gan y cwmni.
 

Yn Ein Tîm  ceir gweithwyr gofal cymdeithasol proffesiynol wedi’u hyfforddi gydag ystod o gleientiaid o bobl hŷn i rai ifancach — i gyd ag anghenion amrywiol. Rydym yn mabwysiadu agwedd gyfannol tuag at ein gwaith, gan edrych ar anghenion unigol bob cwsmer o safbwynt wedi’i ffocysu ar bobl. Rydym yn buddsoddi’n helaeth mewn datblygiad proffesiynol ar gyfer aelodau Ein Tîm Tîm gydag adolygiadau a hyfforddiant rheolaidd er mwyn sicrhau y cedwir sgiliau a gwybodaeth yn gyfoes.
 

Mae Gofal wrth Law wedi’i gofrestru gydag Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru (CSSIW) fel asiantaeth gofal cartref a nyrsio. Am fwy o wybodaeth ewch www.cssiw.gov.uk