Ein Hamcanion

Yng Ngofal wrth Law, credwn fod gan bawb yr hawl i ddewis sut maent yn dymuno derbyn gofal a chynhorthwy. Rydym yn parchu preifatrwydd yr unigolyn ac yn cynnig urddas ac annibyniaeth. Gweithredwn fel busnes sy’n ffocysu ar bobl ym mhob ystyr, trwy egwyddorion gosod er mwyn cyrraedd ein hamcanion.

 

Amcanion Allweddol

Er mwyn sicrhau y cynhelir ansawdd ym mhopeth a wnawn, ein nod yw:  
 

 • Darparu gwasanaeth o safon uchel o ofal.
 • Galluogi cwsmeriaid i fyw yn eu cartrefi eu hunain gyda chynhorthwy (ble bynnag y bo modd). 
 • Darparu gwasanaeth teilwng yn wastad i bob cleient. 
 • Sicrhau fod aelodau o’r staff yn cael eu hyfforddi i wneud y gorchwylion sydd eu hangen er mwyn cynnig gofal o ansawdd. 
 • Gwneud asesiadau graenus o anghenion a rhoi rheolaeth gofal graenus ar waith. 
 • Gwneud asesiadau risg iechyd a diogelwch o amgylch yr holl ofal a roddir i gwsmeriaid. 
 • Sicrhau fod pecynnau gofal yn cydymffurfio â graddfeydd amser ac y gellir eu cyflawni.

 

Egwyddorion Allweddol

Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth o ansawdd uchel, mae ein hegwyddorion allweddol fel a ganlyn:
 

 • Ffocysu ar ddarparu gofal o ansawdd da i’n holl gleientiaid. 
 • Ymlynu wrth ein Hathroniaeth Gofal gyda phob cleient. 
 • Sicrhau ein bod yn bodloni’n Nodau a’n Hamcanion a rhedeg busnes sydd er budd pawb. 
 • Cwrdd â’r anghenion asesiad cychwynnol a gytunwyd gyda phob unigolyn. 
 • Parchu ein polisi Cyfleoedd Cyfartal ym mhopeth a wnawn. 
 • Cyflogi gweithlu o ansawdd da (Gweler yr adran Ein Tîm).
Download our Statement of Purpose 2015