Sicrwydd Ansawdd

Yng Ngofal wrth Law, rydym yn gweithredu o dan Bolisi Sicrwydd Ansawdd llym er mwyn sicrhau ein bod yn ymdrechu tuag at ragoriaeth o ran ansawdd ym mhob rhan o’n busnes.

Mae ein Polisi Sicrwydd Ansawdd yn drefn gynhwysfawr a chaiff ei rheoleiddio gan Arolygiaeth Gwasanaethau Gofal a Chymdeithasol Cymru (CSSIW). Mae’r corff hwn yn cynnal arolygiadau blynyddol o’n ffordd o ddarparu gofal.

Fel rhan o’n polisi, rydym yn casglu tystiolaeth o ffynonellau gwahanol gan gynnwys cwsmeriaid ac anwyliaid, eiriolwyr allanol a chyfranddalwyr, yn ogystal ag aelodau o dîm Gofal wrth Law sy’n ffurfio rhan o’n Harchwiliad Sicrwydd Ansawdd.
 

Adborth

Rydym bob amser yn croesawu adborth ynghylch ein gwasanaethau o gwsmeriaid neu’r rheiny sy’n gweithio gyda ni. P’un ai oes gennych glod, cwyn neu awgrym ynghylch sut y gallwn wneud pethau mewn ffordd well, hoffem glywed oddi wrthych. Anfonwch e-bost atom yn care@careinhand.co.uk


Complaints

Yng Ngofal wrth Law, mae gennym drefn gwyno swyddogol ac rydym yn ystyried fod unrhyw achwyniad neu gŵyn yn bwysig. Os ydych yn dymuno cwyno, cysylltwch â ni’n uniongyrchol, os gwelwch yn dda, yn eich dull dewisedig trwy ein hadran Cysylltwch â ni.